Nieuws

 • Voor een extra parkeerterrein bij Ebusco worden 25 bomen gekapt.

  Tijdlijn:

  Op 21 december 2022 is namens de gemeente Deurne een aanvraag ingediend voor het kappen van 25 bomen in de omgeving van Vuurijzer 9 te Deurne.

  Op 4 januari 2023 verschijnt er een krantenartikel in het Eindhovens Dagblad.

  De gemeente Deurne wil 25 eiken kappen op het bedrijventerrein Binderen-Zuid. De nieuwe parkeerplaatsen liggen straks in de noordwestelijke hoek van het straatje Vuurijzer, op een braakliggende grond dat eigendom is van de gemeente Deurne. Hoeveel parkeerplaatsen er komen is nog onduidelijk. Wel is er een tekort van zo’n honderd parkeerplaatsen.

  Voor Stichting Boombelijd komt de geplande bomenkap als donderslag bij heldere hemel. Boombelijd heeft onlangs nog overleg gehad met de gemeente en deze liet hierover niets doorschemeren.

  Op 18 januari 2023 is de vergunning hiervoor afgegeven. Motivatie hiervoor is dat de parkeerdruk op deze locatie zorgt voor onveilige situaties en omdat voor het realiseren van deze parkeerplaats  werkzaamheden worden uitgevoerd die de wortels van de bomen zodanig beschadigen dat de levensverwachting van de bomen nihil is.

  Op 16 februari 2023 dient Stichting Boombelijd een bezwaar in tegen het besluit van 18 januari 2023 van gemeente Deurne.

  Motivatie voor het bezwaar is:

  – dat tussen de bomen aan de achterkant van de fabriekshallen, tegen de Grote Bottel aan, meer dan 25 parkeerplaatsen aangelegd kunnen worden zonder te kappen. Op de ene helft van dat gedeelte van de straat, -waar geen bomen geplant zijn in de richting van de hoofdingang van Ebusco-, worden nu al auto’s geparkeerd op de groenstrook. Door schuins te parkeren, zou daar nog meer ruimte ontstaan om te parkeren;

  – dat aan de achterkant van de laatste hal van Ebusco, naast de buurman van XXL- foodproducent, 2 stukken grond braak liggen, die ook geschikt zouden zijn. Ebusco zou deze grond kunnen huren of kopen.

  – dat er voldoende bomen behouden kunnen blijven door de parkeerplekken slim aan te leggen onder de bomen op het stuk,  wat Ebusco nu wil gebruiken. Bovendien zou dit in de zomermaanden zorgen voor schaduw.

  – dat bij Boombelijd de vraag rijst of er rekening gehouden is met de wettelijke voorwaarden inzake de stikstofproblematiek?

  Het bezwaarschrift van 16 februari 2023 is 20 februari 2023 ontvangen  bij de gemeente Deurne.

  Gelet op de informatieve gesprekken die tussen Boombelijd en de gemeente Deurne hebben plaats gevonden is door de gemeente op 1 mei 2023 verzocht de termijn voor de behandeling van het bezwaarschrift op te schorten totdat de gesprekken ten einde lopen. De gesprekken hebben niet geleid tot overeenstemming. Reden waarom het besluit en het daartegen gerichte bezwaar alsnog aan uw commissie wordt voorgelegd.

  Op 30 oktober 2023 gaan twee leden van Stichting Boombelijd een kijkje nemen en zij hebben het volgende geconstateerd:

  • er is al grondwerk verricht voor driekwart van de parkeerplaats
  • er zijn 2 grote wadi’s aangelegd
  • het bosje staat er nog middenin

  Dit roept vragen op. Vragen die voorgelegd worden aan de gemeente.

  Op 20 november 2023 ontvangt Stichting Boombelijd een verweerschrift van de gemeente Deurne. In dit verweerschrift staat onder andere dat er per abuis is uitgegaan van een herplant van 200 bomen. Dit moet echter 650 bomen zijn.

  Daarnaast blijkt uit gesprekken met de gemeente Deurne dat men bereid is om het parkeerterrein aan te leggen met een open bodemstructuur (gras(beton)tegels of grasroosters.

  Stichting Boombelijd kan zich hierin vinden en heeft het verweerschrift dan ook ingetrokken.

 • Reconstructie Heuvelstraat en Lage Kerk

  Laat een reactie achter / Door jose / november 6, 2023

  Op  20 juni 2023 heeft er een informatieavond plaatsgevonden over de reconstructie van de Heuvelstraat en de Lage Kerk. Deze avond werd georganiseerd door de gemeente Deurne in samenwerking met Royal HaskoningDHV, het advies- en ingenieursbureau. Bewoners van de Heuvelstraat en de Lage Kerk en belanghebbenden uit de gemeente Deurne zijn middels een presentatie waarin de plannen, doelstellingen, het proces en planning werden toegelicht, geïnformeerd. Tevens was er ruimte voor het stellen van vragen en het delen van eventuele zorgen met betrekking tot het project.

  Op 29 augustus 2023 heeft er een eerste werksessie plaatsgevonden. Stichting Boombelijd was hierbij aanwezig. Het doel van deze eerste werksessie was het ophalen van ideeën  van hoe nu de Heuvelstraat in te richten. Er zijn op hoofdlijnen verschillende varianten en modellen aan de orde gekomen, 1- of 2-richtingen, snelheid, intensiteit, fietsverkeer, groeninrichting etc.

  We hebben besproken dat er een aantal onderzoeken en metingen in opdracht zijn gegeven, te weten:

  • Verkeerstellingen, in en rondom de Heuvelstraat, dit om de huidige verkeersintensiteit in beeld te brengen.

  De metingen worden in een verkeersmodelstudie berekend waaruit een voorstel kan volgen voor een goede oplossing voor de Heuvelstraat

  • Bomen, deze worden onderzocht op kwaliteit, resterende levensduur en mogelijke groeiplaatsverbetering.
  • Bodem, dit wordt onderzocht op diverse aspecten waaronder milieu, waterdoorlatendheid (K-waarde) en hergebruik.

  De resultaten uit deze onderzoeken brengen inzicht in de mogelijkheden en bepalen de ontwerprichting, dit is naar verwachting eind oktober 2023.

   Een tweede werksessie volgt. Datum van deze tweede werksessie is nog onbekend.

 • Bomen weg in de Walsberg, kapbeleid in Deurne faalt.

  Laat een reactie achter / Door Jose / november 6, 2023

  Weekblad voor Deurne. 14 oktober 2023

  Een uniek stukje natuur achter de voormalige kerkgebouw in de Walsberg is verdwenen. Drieduizend vierkante meters groen met diverse beschermde diersoorten verdween op één achternamiddag. Ook al was er volgens de gemeentewoordvoerder geen kap vergunning nodig dan nog had er eerst onderzoek gedaan moeten worden naar de aanwezige beschermde flora en fauna. Het vooruitlopen op het uitvoeren van het bouwplan – vóór dat er een bestemmingsplanwijziging door de Raad is vastgesteld – is tekenend voor het Deurnese beleid. Ook de Dorpsraad en de buurt is danig geschrokken van de aanpak. Voor Boombelijd is het helder: het toont maar weer eens aan, dat er dringend behoefte is aan een gedegen boombeleid (kapvergunning met compensatie, betere bescherming van de “Groene Parels” enzovoort. Er zijn al teveel gezonde bomen verdwenen, omdat er geen goed beleid is. Wanneer je zonder vergunning bomen kunt kappen geeft het gemeentebestuur de groene ruimte uit handen. En wat houden we dan nog over.

 • Kap eiken aan de Veldweg zodat de molen meer wind vangt.

  Tijdlijn:

  Op 20 juli 2022 diende de Molenstichting een aanvraag in voor het kappen van 19 bomen en het herplanting van 19 bomen aan de Veldweg. De twee belangrijkste verwijderingsbelangen van de Molenstichting zijn:

  1. Acuut gevaar voor mens en omgeving: De eikenbomen zijn op zichzelf voldoende
   vitaal (gezond). Maar ze vormen een gevaar voor de instandhouding van Holtens
   molen, gelegen in de directe omgeving van de bomen, maar dit is geen acuut
   gevaar.
  2. Zwaarwegend maatschappelijk belang: Door de grote en hoge bomen vangt de
   beschermde Holtens molen minder wind. Er is daarom sprake van een
   zwaarwegend maatschappelijk belang

  Op 9 april 2019 is er sprake van een bewonersbijeenkomst met de wijkraad van dn Heiakker in verband met het kappen van 10 tot 12 bomen. Aanwezig zijn 27 bewoners uit de wijk (Lavendelheide, Struikheide, Blauwhorst, Dopheide, de Meerde en de Veldstraat), 2 personen van Stichting Boombelijd, 4 personen van de wijkraad en 2 personen van Stichting Holtens Molen. Na stemming blijkt 40% voor de kap van de bomen en 60% tegen. Omdat de wijkraad ook het belang van het functioneren van de Molen ziet, stellen zij voor om 6 tot 8 bomen te kappen in 2 fases.

  Op 10 maart 2020 stuurt De Hollandse Molen een bestemmingplan-analyse. De Hollandse Molen adviseert om binnen een straal van 100 meter van Holtens Molen de bestaande te hoge bomen te snoeien. En dan wanneer deze aan vervanging toe zijn te vervangen door een lagere soort bomen.

  Overleg Monumentencommissie 20 juli 2021. De commissie geeft aan dat het functioneren van Holtens Molen door de nabijgelegen bomen aan de Veldweg ernstig wordt gehinderd en dat dit mogelijk slijtage tot gevolg kan hebben. Daarnaast geven zij het advies om bijvoorbeeld ook de coniferenhagen in particulieren tuinen in de Veldstraat, Molenlaan en de Zeelandstraat mee te nemen in het project omdat zij inmiddels ook een hoogte hebben dat zij de windvang van Holtens Molen hinderen.

  Op 26 januari 2023 is de omgevingsvergunning verleend aan de Stichting Holtens Molen.

  Op 16 februari 2023 dient de Stichting Boombeleid een bezwaar tegen de kap van 19 bomen vermeld in uw besluit HZ-2022-0863.

  Zienswijze Stichting Boombeleid.

  Het college van B & W is voornemens 20 volwassen eikenbomen te kappen aan de Veldweg, in de buurt van Holtens molen. De reden hiervan is dat de gemeente hoopt dat door de kap van de bomen de molen bij zuidoosten wind beter gaat draaien. De hamvraag die hier speelt luidt; is het gewaande beter functioneren van de molen, de kap van twintig 40-jarige eiken. De bomen staan oostzuidoost voor wat de richting betreft. Als we de jaarlijkse windrichting in acht nemen namelijk uit oostelijke richting dan komen we op 10 ‘verliesdagen’ dat de molen minder goed zou draaien. Echter zou deze aanname gelden als
  er werkelijk een molenbiotoop zou bestaan zonder obstakels. Wat te denken van de enorme opslaghal waar de bomen achter staan, de honderden huizen, appartementen van meer dan 12 meter hoog en ander hoog groen in de wijk. Stichting Boombelijd is blij dat de molen gerestaureerd is en dat deze op gezette tijden kan draaien, malen en zagen. We zien en erkennen de recreatieve functie en
  zijn blij voor de mensen die hun liefhebberij hierin kunnen uitoefenen. Wat echt veel te ver voert is om hiervoor kostbaar groen op te offeren zelfs al zou de molen 5% beter gaan draaien. Bomen – zeker in woonwijken – krijgen meer en meer waarde onder andere door de verkoeling die ze geven, het retentievermogen voor het regenwater, het van bieden schuil- en broedplaatsen voor vogels, het herbergen vele soorten fauna en het filteren de lucht. Bomen hebben een gunstige effect op de klimaatsverandering, zaken die van eminent belang zijn. Bescherm de bomen zodat we de komende decennia kunnen blijven ademen tot ver in de toekomst.

  Het bezwaarschrift is ter advisering voorgelegd aan de Bezwaarschriftencommissie (hierna: de commissie). Op 19 juni 2023 is een hoorzitting gehouden. De commissie heeft geadviseerd om het bezwaar deels gegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten onder aanpassing van de motivering. De motivering moet volgens de commissie worden aangevuld met concrete, inzichtelijke en/of controleerbare gegevens waaruit blijkt dat het maatschappelijk belang bij het behoud van het monument zodanig zwaarwegend is dat de bomen dienen te worden gekapt. Daarbij dient onder meer te worden gekeken hoe vaak de molen daadwerkelijk hinder ondervindt van de bomen.

  Op 10-10-2023 komt de aanvullende motivatie van De Hollandse Molen betreffende de noodzaak van de kap van de bomen aan de Veldweg Deurne nabij Holtens molen binnen. Holtens Molen is nu 200 dagdelen per jaar open en als er voldoende wind is, draaien ze dan ook. Deze dagen zijn essentieel voor het uitvoeren van onze toekomstvisie: waarbij het streven juist is het gebruik van de drie functies van de molen (graan malen, olie slaan en hout zagen) te intensiveren. Dit doen de stichting (ook) om aan te sluiten bij verschillende maatschappelijke ontwikkelingen. zij hebben aandacht voor de verduurzaming van de molen en leveren en benutten groene energie, de molen is eigenlijk een groene energiebron avant la lettre. De situatie in Deurne met een zeer onregelmatige windtoevoer, waarbij de belemmeringen bij groei van de bomen de komende jaren zal toenemen, kan op den duur tot schade en
  veiligheidsrisico’s leiden. De invloed is zeker groot in de tijd dat de bomen in blad staan. Het toepassen van wiekverbetering met Ten Have kleppen op de Holtens Molen is niet mogelijk.

  In een notitie van 12-10-2023 van de Stichting Holtens Molen staat dat de molen ongeveer 200 dagdelen per jaar in bedrijf is. Bij voldoende wind draait de molen. Het betreft 125 vaste dagdelen op maandagavond, zaterdagmorgen en op twee zondagen in de maand. De overige dagdelen bestaan uit graan malen en olie slaan voor de verkoop, excursies en “draaien voor de prins” (zo maar draaien voor het plezier en omdat het prachtig is voor de omgeving. De bomen aan de Veldweg belemmeren de windvang en deze belemmering wordt met het groeien van de bomen ieder jaar groter. In het rapport van dhr. J. van Woezik wordt duidelijk gemaakt dat een substantieel deel van de tijd het niet mogelijk is van de wind gebruik te maken. Nu al moeten onze molenaars om te kunnen draaien en malen uitwijken naar tijdstippen buiten de reguliere openingstijden. Zelfs ’s ‘avonds en soms s ‘nachts wordt er gewerkt .
  Voor bezoekers van de molen is het natuurlijk ok weinig aantrekkelijk als de molen niet in bedrijf is vanwege te weinig wind. De hoeveelheid dagen dat er bij benadering niet gemalen kan worden door de belemmering van de bomen is 30.4 Er is met betrekking tot de belemmering geen onderscheid gemaakt tussen winter en zomer, (blad of geen blad aan de bomen). De reden hiervoor is dat het niet om een enkele smalle boom gaat, maar een hele rij achter elkaar. Vanuit de molen gezien is het takenstelsel volledig
  gesloten. De wind wordt dus ook zonder bladeren nagenoeg volledig onderschept.

  Op 16-10-2023 ontvangt de Stichting Boombelijd een uitnodiging van de gemeente voor een gesprek op dinsdag 12 december in het Huis voor de samenleving (Markt 1, Deurne). Onderwerp van het gesprek is de concept beslissing op bezwaar inzake de omgevingsvergunning voor het kappen van 19 bomen aan de Veldweg te Deurne. Tijdens het gesprek krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen en uw reactie te geven. • Schrijf je in voor de wedstrijd:‘Wie vindt de dikste boom van Deurne?‘

  Wat zijn de voorwaarden?
  Iedereen kan meedoen.
  Inzendtermijn tussen nu en 1 september.
  Foto insturen van de meting naar…………………
  Meting vanaf de grond op de hoogte van 1.30 m..

  Eventueel: De boom moet op de lijst van Groene Parels voorkomen.

  Wat kun je winnen?
  Een boom uitzoeken naar keuze, deze zal geplant worden in samenwerking met
  onze stichting ergens in de gemeente waar geen herplant heeft plaatsgevonden
  van een eerder gekapte boom.

  Bij meerdere goede inzendingen volgt een loting.

Stichting Boombelijd

Wij streven naar het behoud van bomen, de bevordering van de kwaliteit en uitbreiding van het gemeentelijk bomenbestand.

Contact

Fitissingel 236
5754 CE, Deurne

Tel.: 0622073155
Kvk: 17115360

Volg ons

Scroll naar boven