Kap eiken aan de Veldweg zodat de molen meer wind vangt.

Tijdlijn:

Op 20 juli 2022 diende de Molenstichting een aanvraag in voor het kappen van 19 bomen en het herplanting van 19 bomen aan de Veldweg. De twee belangrijkste verwijderingsbelangen van de Molenstichting zijn:

 1. Acuut gevaar voor mens en omgeving: De eikenbomen zijn op zichzelf voldoende
  vitaal (gezond). Maar ze vormen een gevaar voor de instandhouding van Holtens
  molen, gelegen in de directe omgeving van de bomen, maar dit is geen acuut
  gevaar.
 2. Zwaarwegend maatschappelijk belang: Door de grote en hoge bomen vangt de
  beschermde Holtens molen minder wind. Er is daarom sprake van een
  zwaarwegend maatschappelijk belang

Op 9 april 2019 is er sprake van een bewonersbijeenkomst met de wijkraad van dn Heiakker in verband met het kappen van 10 tot 12 bomen. Aanwezig zijn 27 bewoners uit de wijk (Lavendelheide, Struikheide, Blauwhorst, Dopheide, de Meerde en de Veldstraat), 2 personen van Stichting Boombelijd, 4 personen van de wijkraad en 2 personen van Stichting Holtens Molen. Na stemming blijkt 40% voor de kap van de bomen en 60% tegen. Omdat de wijkraad ook het belang van het functioneren van de Molen ziet, stellen zij voor om 6 tot 8 bomen te kappen in 2 fases.

Op 10 maart 2020 stuurt De Hollandse Molen een bestemmingplan-analyse. De Hollandse Molen adviseert om binnen een straal van 100 meter van Holtens Molen de bestaande te hoge bomen te snoeien. En dan wanneer deze aan vervanging toe zijn te vervangen door een lagere soort bomen.

Overleg Monumentencommissie 20 juli 2021. De commissie geeft aan dat het functioneren van Holtens Molen door de nabijgelegen bomen aan de Veldweg ernstig wordt gehinderd en dat dit mogelijk slijtage tot gevolg kan hebben. Daarnaast geven zij het advies om bijvoorbeeld ook de coniferenhagen in particulieren tuinen in de Veldstraat, Molenlaan en de Zeelandstraat mee te nemen in het project omdat zij inmiddels ook een hoogte hebben dat zij de windvang van Holtens Molen hinderen.

Op 26 januari 2023 is de omgevingsvergunning verleend aan de Stichting Holtens Molen.

Op 16 februari 2023 dient de Stichting Boombeleid een bezwaar tegen de kap van 19 bomen vermeld in uw besluit HZ-2022-0863.

Zienswijze Stichting Boombeleid.

Het college van B & W is voornemens 20 volwassen eikenbomen te kappen aan de Veldweg, in de buurt van Holtens molen. De reden hiervan is dat de gemeente hoopt dat door de kap van de bomen de molen bij zuidoosten wind beter gaat draaien. De hamvraag die hier speelt luidt; is het gewaande beter functioneren van de molen, de kap van twintig 40-jarige eiken. De bomen staan oostzuidoost voor wat de richting betreft. Als we de jaarlijkse windrichting in acht nemen namelijk uit oostelijke richting dan komen we op 10 ‘verliesdagen’ dat de molen minder goed zou draaien. Echter zou deze aanname gelden als
er werkelijk een molenbiotoop zou bestaan zonder obstakels. Wat te denken van de enorme opslaghal waar de bomen achter staan, de honderden huizen, appartementen van meer dan 12 meter hoog en ander hoog groen in de wijk. Stichting Boombelijd is blij dat de molen gerestaureerd is en dat deze op gezette tijden kan draaien, malen en zagen. We zien en erkennen de recreatieve functie en
zijn blij voor de mensen die hun liefhebberij hierin kunnen uitoefenen. Wat echt veel te ver voert is om hiervoor kostbaar groen op te offeren zelfs al zou de molen 5% beter gaan draaien. Bomen – zeker in woonwijken – krijgen meer en meer waarde onder andere door de verkoeling die ze geven, het retentievermogen voor het regenwater, het van bieden schuil- en broedplaatsen voor vogels, het herbergen vele soorten fauna en het filteren de lucht. Bomen hebben een gunstige effect op de klimaatsverandering, zaken die van eminent belang zijn. Bescherm de bomen zodat we de komende decennia kunnen blijven ademen tot ver in de toekomst.

Het bezwaarschrift is ter advisering voorgelegd aan de Bezwaarschriftencommissie (hierna: de commissie). Op 19 juni 2023 is een hoorzitting gehouden. De commissie heeft geadviseerd om het bezwaar deels gegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten onder aanpassing van de motivering. De motivering moet volgens de commissie worden aangevuld met concrete, inzichtelijke en/of controleerbare gegevens waaruit blijkt dat het maatschappelijk belang bij het behoud van het monument zodanig zwaarwegend is dat de bomen dienen te worden gekapt. Daarbij dient onder meer te worden gekeken hoe vaak de molen daadwerkelijk hinder ondervindt van de bomen.

Op 10-10-2023 komt de aanvullende motivatie van De Hollandse Molen betreffende de noodzaak van de kap van de bomen aan de Veldweg Deurne nabij Holtens molen binnen. Holtens Molen is nu 200 dagdelen per jaar open en als er voldoende wind is, draaien ze dan ook. Deze dagen zijn essentieel voor het uitvoeren van onze toekomstvisie: waarbij het streven juist is het gebruik van de drie functies van de molen (graan malen, olie slaan en hout zagen) te intensiveren. Dit doen de stichting (ook) om aan te sluiten bij verschillende maatschappelijke ontwikkelingen. zij hebben aandacht voor de verduurzaming van de molen en leveren en benutten groene energie, de molen is eigenlijk een groene energiebron avant la lettre. De situatie in Deurne met een zeer onregelmatige windtoevoer, waarbij de belemmeringen bij groei van de bomen de komende jaren zal toenemen, kan op den duur tot schade en
veiligheidsrisico’s leiden. De invloed is zeker groot in de tijd dat de bomen in blad staan. Het toepassen van wiekverbetering met Ten Have kleppen op de Holtens Molen is niet mogelijk.

In een notitie van 12-10-2023 van de Stichting Holtens Molen staat dat de molen ongeveer 200 dagdelen per jaar in bedrijf is. Bij voldoende wind draait de molen. Het betreft 125 vaste dagdelen op maandagavond, zaterdagmorgen en op twee zondagen in de maand. De overige dagdelen bestaan uit graan malen en olie slaan voor de verkoop, excursies en “draaien voor de prins” (zo maar draaien voor het plezier en omdat het prachtig is voor de omgeving. De bomen aan de Veldweg belemmeren de windvang en deze belemmering wordt met het groeien van de bomen ieder jaar groter. In het rapport van dhr. J. van Woezik wordt duidelijk gemaakt dat een substantieel deel van de tijd het niet mogelijk is van de wind gebruik te maken. Nu al moeten onze molenaars om te kunnen draaien en malen uitwijken naar tijdstippen buiten de reguliere openingstijden. Zelfs ’s ‘avonds en soms s ‘nachts wordt er gewerkt .
Voor bezoekers van de molen is het natuurlijk ok weinig aantrekkelijk als de molen niet in bedrijf is vanwege te weinig wind. De hoeveelheid dagen dat er bij benadering niet gemalen kan worden door de belemmering van de bomen is 30.4 Er is met betrekking tot de belemmering geen onderscheid gemaakt tussen winter en zomer, (blad of geen blad aan de bomen). De reden hiervoor is dat het niet om een enkele smalle boom gaat, maar een hele rij achter elkaar. Vanuit de molen gezien is het takenstelsel volledig
gesloten. De wind wordt dus ook zonder bladeren nagenoeg volledig onderschept.

Op 16-10-2023 ontvangt de Stichting Boombelijd een uitnodiging van de gemeente voor een gesprek op dinsdag 12 december in het Huis voor de samenleving (Markt 1, Deurne). Onderwerp van het gesprek is de concept beslissing op bezwaar inzake de omgevingsvergunning voor het kappen van 19 bomen aan de Veldweg te Deurne. Tijdens het gesprek krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen en uw reactie te geven.Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven